فهرست

اهداف کتابخانه

کتابدار مسئول کتابخانه ، همواره برای پویایی و مرتفع ساختن نیاز مراجعه کنندگان می کوشد .

1. تامین منابع و نیازهای اطلاعاتی پزشکان، دستیاران، دانشجویان پزشکی و پرستاران 

2.تهیه و سفارش کتب فارسی و لاتین

3.آموزش استفاده از پایگاه های اطلاعاتی

4.آموزش و راهنمایی جامعه استفاده کننده از کتابخانه در استفاده بهتر از منابع موجود

5.ایجاد فضایی آرام برای مطالعه

6.ارائه آموزش به مراجعین در زمینه استفاده از سایت اطلاع رسانی کتابخانه

7.تامین سی دی ها و فیلم های آموزشی مربوط به گروه های آموزشی موجود در بیمارستان شهید یحیی نژاد

8.تامین مجلات مورد نیاز گروه ها و درخواست تهیه آن به کتابخانه مرکزی