فهرست

رسالت کتابخانه

رسالت کتابخانه بیمارستان یحیی نژاد برای حمایت وپیشبرد برنامه های اموزشی وپژوهشی می باشد بنابراین کتابخانه باید مجموعه‌ای از مطالب مورد‌نیاز سازمان را در برگیرد به‌گونه‌ای که همزمان با تحول و تغییر در برنامه‌ها و فعالیتها، مجموعه کتابخانه نیز تحول و گسترش یابد.

1. تامین منابع و نیازهای اطلاعاتی پزشکان، دستیاران، دانشجویان پزشکی و پرستاران 

2.تهیه و سفارش کتب فارسی و لاتین

3.آموزش استفاده از پایگاه های اطلاعاتی

4.آموزش و راهنمایی جامعه استفاده کننده از کتابخانه در استفاده بهتر از منابع موجود

5.ایجاد فضایی آرام برای مطالعه

6.ارائه آموزش به مراجعین در زمینه استفاده از سایت اطلاع رسانی کتابخانه

7.تامین سی دی ها و فیلم های آموزشی مربوط به گروه های آموزشی موجود در بیمارستان شهید یحیی نژاد

8.تامین مجلات مورد نیاز گروه ها و درخواست تهیه آن به کتابخانه مرکزی