فهرست

راهنمای عضویت کتابخانه

کاربران کتابخانه :

کاربران کتابخانه عبارتنداز : دانشجویان پزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری ، مامایی ،دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی، پرسنل واعضاء هیات علمی مجموعه دانشگاه و...

نحوه صدور کارت عضویت :

کارت عضویت با ارائه یک قطعه عکس وکارت شناسایی وتکمیل فرم ثبت نام صادر می گردد.

شرایط ارائه خدمات به اعضاء کتابخانه:

دانشجویان پزشکی با صدور کارت عضویت ، دانشجویان پیراپزشکی وپرستاری ومامایی با ارائه کارت دانشجویی ،اعضای هیات علمی مرکز با صدور کارت عضویت واعضای هیات علمی دیگر مراکز فقط با ارائه کارت نظام پزشکی وپرسنل استخدامی با صدور کارت عضویت وپرسنل غیر استخدامی با ارائه کارت معتبر ( کارت ملی ، گواهینامه رانندگی و...) می تواننداز خدمات کتابخانه بهره مند شوند.

شرایط استفاده از منابع کتابخانه :

دانشجویان پزشکی ،اعضای هیات علمی وپرسنل می توانند سه جلد کتاب به مدت 14 روز با یکبار تمدید و دانشجویان پیراپزشکی وپرستاری ومامایی می توانند دو جلد کتاب با 14 روز تمدید کتاب به امانت بگیرند.

موارد قابل توجه:

1-امانت کتاب برای اعضا، درقبال کارت عضویت انجام می گردد.

2-امانت کتاب با کارت عضویت سایر اعضا امکان پذیر نمی باشد.

3-کتابهای مرجع ، اطلس ها وکتابهای کمیاب امانت داده نمی شود.

4-امانت گیرنده باید از عهده خساراتی که برکتاب وارد می شود برآید.

5-درصورت مفقود شدن باید مانند آن کتاب تهیه وبه کتابخانه برگردانده شود.

6- درصورت دیرکرد برای هرروز 500 ریال جریمه دریافت می گردد.

7-از آوردن وسایل غیر ضروری به داخل مخزن خودداری شود.

8-رعایت نظم ، نظافت ، حفظ سکوت وآرامش درکتابخانه ضروری است.

9- استفاده از سالن مطالعه فقط برای دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی ، دانشجویان پرستاری ،مامایی ، پرسنل واعضاء هیات علمی مقدور می باشد.